Bán Song Lập San Hô 12 Đông Nam giá tốt 133m2

30.000.000.000  29.500.000.000